Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu

e-mail:
www: pspgrodziec.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-12 03:00:24

Oferta szkoły

Ogłoszenie Dyrektora

Procedury postępowania w czasie konsultacji uczniów klas V-VIII z nauczycielami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu w czasie epidemii koronawirusa COVID - 19

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII a od 01 czerwca uczniowie klas V-VII mogą brać udział w konsultacjach z nauczycielami uczącymi w naszej szkole.
 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej Sali.
 4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
 5. Z sali, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 7. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie konsultacji mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Nauczyciele informują uczniów, którzy przychodzą do szkoły jakie planowane są zajęcia dydaktyczne, jakie podręczniki i materiały mają zabrać ze sobą aby nie pożyczali ich od siebie w trakcie zajęć.
 9. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 11. Uczniom i nauczycielom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.
 12. Nauczyciel może skorzystać z telefonu komórkowego w wyjątkowej związanej z bezpieczeństwem sytuacji.
 13. Aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami ustala się:

- poszczególne grupy przychodzą do szkoły w odstępach 15-minutowych

- przerwy śródlekcyjne nie są jedne dla wszystkich grup (harmonogram przerw dla grup)

     14.Uczniowi nie wolno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

     15. Uczniowie nie mogą korzystać z szatni

     16.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

      17. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły.

      18. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

      19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przysyłać ucznia do szkoły.

      20.Rodzic musi udostępnić numer telefonu w celu szybkiej komunikacji.

      21. Rodzic musi wydać zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie wchodzenia do szkoły oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

      22. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu tj. gabinecie pielęgniarki i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA NA KONSULTACJE

Z NAUCZYCIELAMI

DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRODŹCU

do pobrania  na naszej stronie internetowej w module DOKUMENTY