DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRODŹCU

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu zobowiązuje się w ramach dostępnych zasobów oraz środków zapewnić dostępność swojej strony internetowejzgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pspgrodziec.ozimek.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobbilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

2. część z publikowanych zdjęć może nie mieć opisu alternatywnego

3. niektóre dokumenty opublikowane mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych rganizacjach
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje dodatkowe - strona posiada

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

1. podwyższony kontrast

2. możliwość powiększania liter

3. możliwość pomniejszania liter

4. podświetlane linki

5. podkreślone linki

6. mapa strony

7. nawigacja klawiaturą

8. skala szarości

9. jasne tło

10. wyłączenie animacji na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023 - 03 - 31.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są:

Dorota Mrozek - adres poczty elektronicznej: info@pspgrodziec.ozimek.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 774655524

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostepnej oraz składac skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu lub audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostepności nie jest mozliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Spraw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Podmiot:

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu

Adres URL 

www.pspgrodziec.ozimek.pl Data publikacji strony internetowej:2012-01-02 . Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowaia:2022-09-07.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu

ul. Tartaczna 1

46-040 Ozimek

tel. (+48) 77 465 55 24

E-mail: info@pspgrodziec.ozimek.pl

Strona internetowa: https://pspgrodziec.ozimek.pl

 Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. M. KOprenika w Grodźcu mieści się przy ulicy Tartacznej 1. 

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychdzących dostępne są:

          a) wejścia główne

- od ulicy Tartacznej - wejście do szkoły - wejście schodami, drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie

- od ulicy - wejście do przedszkola - drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie

          b) wejścia ewakuacyjne

- od ulicy Tartacznej - drzwi jednoskrzydłowe, otwierane samodzielnie

- od boiska szkolnego - szkoła - drzwi dwuskrzydłowe, otwierane samodzielnie

- od boiska szkolnego - przedszkole - drzwi jednoskrzydłowe, otwierane samodzielnie

W budynkach nie funkcjonują obszary kontroli. 

          2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły nie posiada podjazdów oraz windy dla osób z niepełnosprawościami. 

          3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie konserwatora szkoły, przebywającego w pomieszczeniu socjalnym usytuowanym w korytarzu przy wejściu głównym. 

          4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wzdłuż ulicy Tartacznej nie ma parkingu, a tym samym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika będzie dążył do wydzielenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej za przystankiem na ulicy Tartacznej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

 do góry