Przewodnicząca Rady Rodziców – Roksana Bronder

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – brak

Skarbnik – Agnieszka Mońka

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Wojdyła

członek Komisji Rewizyjnej – 

członek Komisji Rewizyjnej – 

 

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, reprezentującym wszystkich rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu . Składa się ze Stałych Członków, czyli przedstawicieli Rad Oddziałowych, tzw. "Trójek Klasowych".

Rada Rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, Gminą, Kuratorium i innym radami rodziców.
Działa na podstawie: Art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.), Statutu Szkoły oraz Regulaminu Rady Rodziców.
Treść Regulaminu dostępna na stronie internetowej w zakładce "Regulamin Rady Rodziców"

 

 

 

JAK POZYSKUJEMY ŚRODKI FINANSOWE

 

Abyśmy mogli realizować nasze plany, wspierać działalność szkoły, organizować imprezy dla dzieci, kupować nagrody i pomagać najuboższym dzieciom (choćby poprzez sfinansowanie wycieczek szkolnych, balów) potrzebujemy środków finansowych. W tym celu gromadzimy tzw. "Fundusz Rady Rodziców", na który składają się: dobrowolne składki od rodziców, wpływy z organizowanych przez nas imprez szkolno-rodzinnych.

Apelujemy do wszystkich rodziców o wsparcie finansowe. To właśnie dzięki tym wpłatom możemy tyle dobrego zrobić dla naszych dzieci. Chcielibyśmy, aby również w tym roku nie zabrakło w grafiku szkolnym dobrej wspólnej zabawy andrzejkowej, karnawałowej, warsztatów tematycznych, nagród, czy materiałów dydaktycznych i aby braki w finansach szkoły mogły być uzupełniane naszym wspólnym wysiłkiem. Chodzi tu przecież o nasze dzieci!

 

Regulamin Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu

 

Na podstawie Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(z późniejszymi zmianami) działa Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu.

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci  przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb dzieci,
do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wsparcia i pomocy szkole.

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Ilekroć  w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu;

2. Statucie - należy przez to rozumieć statut szkoły;

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców;

5. Radzie klasy - należy przez to rozumieć organ Rady wybierany w klasie (trójki klasowe);
6. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady;

7. Komisja Rewizyjna - należy przez to rozumieć organ sprawujący kontrolę;

8. Regulaminie -  należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Rodziców;

 

 

§ 2.

1. Radę Rodziców wybiera ogólne zebranie Rad klasowych.

2. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.

3. Organami, o których mowa w ust. 1 są:

a) Rady klas (trójki klasowe);

b) Rada Rodziców;

c) Przewodniczący;

d) Komisja Rewizyjna.

4. W skład Rady i jej organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady klasy - wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

 

§ 3.

1. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony wniosek rad klasowych lub Dyrektora.

2. Zebrania Rad zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi odbyć się po jednym.

3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.


§4
.

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3. Głosowanie tajne przeprowadza prowadzący zebranie, powołując jednocześnie trzyosobową komisję skrutacyjną. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania.

 

§ 5.

Kworum wymagana dla podjęcia uchwały wynosi co najmniej 50% składu Rady lub większością głosów obecnych członków na zebraniu.

 

 

 

 II. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

 

§6.

Rady klasy

1. Podstawowe ogniwo stanowi Rada klasy. Rodzice uczniów klasy na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie Radę klasy w składzie:

a) Przewodniczący;

b) Wiceprzewodniczący;

c) Skarbnik.

2. Kadencja Rady klasy w danym roku szkolnym trwa do wyboru Rady w kolejnym roku szkolnym.

 

§7.

Rada Rodziców

1. Na pierwszym ogólnym zebraniu wszystkich Rad klasowych następuje wybór Rady Rodziców.

2. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata.

3.  Rada Rodziców wybiera spośród swego grona:

a) Przewodniczącego;

b) Wiceprzewodniczącego;

c) Sekretarza;

d) Skarbnika.

 

 III.  CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

§ 8.

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

- zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole;

- przedstawianie dyrekcji szkoły, nauczycielom opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły;

- współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i radą pedagogiczną
w zaznajomieniu ogółu rodziców (opiekunów) uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców;

- pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.     

 

§9.

 Podstawowe zadania wynikające z celów Rady Rodziców:

1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności: 

- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,
- uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych;

2. Współpraca z Dyrektorem szkoły oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania,
a w szczególności:

- pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

- zapoznanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,
- dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

- współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności
w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,

- otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

- wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe;

3. Współpraca w rozszerzeniu i pogłębianiu oddziaływań szkoły i rodziny, a w szczególności:
- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole i w środowisku pozaszkolnym,

- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów,

- udzielanie pomocy materialnej i wychowawczej samorządowi szkolnemu,

- wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją szkoły. 

 

§10.

 Do kompetencji Rady należą:

1. Występowanie we wszystkich sprawach, dotyczących Szkoły, do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą;

2. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uchwalanie programu wychowawczego Szkoły
i programu profilaktyki;

3. Opiniowanie planu finansowego składanego przez Dyrektora;

4. Opiniowanie szkolnego programu nauczania i podręczników;

5. Występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny nauczycieli;

6. Ustalenie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmiana;

7. Zatwierdzenie corocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców;

8. Uchwalenie propozycji wysokości corocznych składek rodziców Szkoły.

 

IV. FUNDUSZE RADY RODZICÓW

 

§11.

 1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły z następujących źródeł:

-  składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły,

- darowizn osób prywatnych,

-  wpływów z instytucji i organizacji społecznych,

-  innych źródeł.

2. Wysokość  dobrowolnej  składki  ustala  Rada  Rodziców  na początku każdego roku szkolnego.

3. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na:

- dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,

-  częściowe dofinansowanie wycieczek klasowych,

- wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,

- sfinansowanie bądź dofinansowanie zakupu wyposażenia klas,

- nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,

- promocję Szkoły,

-  koszty związane z działalnością Rady,

- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców,

- sfinansowanie lub dofinansowanie drobnych napraw związanych ze szkołą

- dofinansowanie wyjazdów na olimpiady, konkursy,

- dofinansowanie balów karnawałowych, andrzejkowych, biwaków itp.,

- koszty związane z zakupem różnych form podziękowań(kwiaty, poczęstunek) dla zapraszanych gości, kadry szkoły czy uczniów

- inne cele, zgodne z działalnością statutową Szkoły.

 

§12.

 1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

a) Członkowie Rady Pedagogicznej,

b) Dyrektor Szkoły,

c) Samorząd Uczniowski,

d) Członkowie Rady Rodziców.

3. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.

4. Środkami finansowymi na koncie dysponuje Prezydium Rady Rodziców.

     

V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA


§13.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli nad działalnością Rady oraz Prezydium.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Rady oraz Prezydium pod względem zgodności z Regulaminem Rady i innymi obowiązującymi przepisami,

b) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

c) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

d) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania finansowego na dany rok szkolny sporządzane jest przez skarbnika pod nadzorem Komisji Rewizyjnej.

4. Sprawozdania przedstawia się Dyrektorowi Szkoły i Radzie Rodziców na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym.

5. Przedstawiciele rad klasowych zdają sprawozdanie rodzicom uczniów klasy, którą reprezentują.

 

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§14.

1. Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracę społecznie.

2. Dokumentację pracy Rady stanowią protokoły z załączonymi uchwałami.

3. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców, Wiceprzewodniczący, Skarbnik, Sekretarz.

4. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Radę Rodziców Szkoły.

5. Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły.

6. Zatwierdzony regulamin podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, Skarbnik Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły.

7. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:

a) Członków Rady Rodziców,

b) Dyrektora Szkoły,

c) Klasową Radę Rodziców.


 

 do góry