"Biblioteka nie jest
po to, by była w paki
pozamykana, albo do
ozdoby służąca, jest po to,
by była powszechnie użytkowana."


J. Lelewel

Główne zadania biblioteki:

 • gromadzenie i opracowanie księgozbioru
 • udostępnianie zbiorów
 • działalność informacyjna
 • prowadzenie lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów
 • organizowanie konkursów i wystaw
 • współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

W bibliotece znajduje się kącik czytelniczy dla uczniów i nauczycieli.

Biblioteka w swojej ofercie posiada ponad 4 tys. pozycji. Wśród nich znajdują się:

 • lektury,
 • baśnie, bajki i wierszyki,
 • literatura obyczajowa, przygodowa, historyczna itp.,
 • literatura z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki,
 • słowniki i encyklopedie,
 • czasopisma,
 • filmy i kasety,
 • i inne materiały.

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mają prawo do bezpłatnego korzystania: uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczane książki.
 3. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a bibliotekarz nie ma na nią innych zamówień, nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć czas korzystania.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji książkowej.
 6. Książki z księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie i podobne), czasopisma i inne materiały udostępniane są na miejscu w czytelni.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ksiązki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza (o tej samej wartości).
 8. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki, czasopisma i inne wypożyczone materiały należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.
 9. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów. Wykaz nazwisk czytelników, którzy nie dokonali zwrotu pobranych materiałów bibliotekarz przekazuje dyrektorowi szkoły, który podejmuje stosowne działania umożliwiające szybki zwrot wypożyczonych książek.
 10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody w formie wpisu uwag pozytywnych lub dyplomów na koniec roku szkolnego.
 11. Wszyscy czytelnicy mają obowiązek dbać o ład i porządek w pomieszczeniach biblioteki i przestrzegać jej regulaminu.

W czytelni obowiązuje cisza!

Z czytelni może korzystać każdy uczeń, pracownik szkoły oraz rodzice.

 • Do czytelni należy wchodzić bez teczek, z czystymi rękami.
 • Korzystając ze zbiorów czytelni wpisuję się do księgi obecności.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów jedynie na miejscu.
 • Nie wolno kreślić książek, robić notatek na marginesach książek itp.
 • Kopiowanie – kserowanie tekstów, rysunków, map itp. jest dopuszczalne tylko za zgodą bibliotekarza.
 do góry