Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu.

Decyzję, o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.

Po podjęciu przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:

1. Kształcenie , gdy cała szkoła i oddziały przedszkolne zostają zamknięta i przechodzą na edukację zdalną:
a. pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji, lekcja zdalna trwać będzie 30 minut - przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.

b. nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli poprzez e-dziennik Librus (zakładka zadania domowe), klasowej i indywidualnej poczty outlook, lekcji on-line w aplikacji Teams lub Skype.

c. w oddziałach przedszkolnych – nauczyciele będą informować rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.

d. w przypadku uczniów, którzy nie posiadają dostępu do internetu, ustala się następujące zasady zdalnego nauczania:

 • klasy I-III - nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica, informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.

 • klasy VI-VIII: nauczyciele przesyłają materiały edukacyjne na telefon komórkowy rodzica za pośrednictwem aplikacji WhatsApp -uczniowie przesyłają wykonane zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem (np. przesyłają jako plik na adres mail nauczyciela). Jeżeli będzie istniała taka możliwość, uczeń może dołączyć do zajęć z klasą przy pomocy wideo połączeń telefonicznych poprzez aplikację WhatsApp lub Skype itp.

2. Kształcenie w wariancie hybrydowym:

 1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że sanepid zdecyduje o wysłaniu kogoś z nauczycieli na kwarantannę), lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły. Taka sytuacja trwa do momentu, gdy Sanepid wyda decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej.

 2. Uczeń objęty kwarantanną przechodzi na system zdalny. Pozostali uczniowie klasy pracują stacjonarnie.

 3. W chwili przejścia naszej szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, zaś uczącym się zdalnie wysyłają materiały i linki do ćwiczeń lub prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, zgodnie z decyzją dyrektora szkoły

 4. Realizowane tematy lekcji nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego Librus.

 5. Potwierdzeniem podejmowania przez uczniów aktywności zdalnej/obecności na zajęciach online jest: uczestniczenie w zajęciach online, odbieranie wiadomości, zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym, wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające podstawę do oceny pracy ucznia. Ze względu na problemy techniczne sprzętu komputerowego/internetu , które mogą wyniknąć lub liczbę sprzętu jaka przypada na jedno dziecko w gospodarstwie domowym obecność na zajęciach nie jest uzależniona od udziału ucznia w zdalnym nauczaniu w czasie rzeczywistym.

 6. Stwierdzona i udokumentowana w wymieniony wyżej sposób obecność ucznia na zajęciach wpisywana jest do dziennika elektronicznego Librus.

 7. W przypadku uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu obecność potwierdza się poprzez: odbierane i odsyłane wiadomości, zapoznanie się z przesłanym materiałem, wykonywanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę do oceny pracy.

 8. W przypadku braku komputera, uczeń może zwrócić się do wychowawcy z prośbą o jego wypożyczenie ze szkoły.

 9. Uczniowie nie mogą być obciążani nadmierną ilością materiałów edukacyjnych. Przesyłane materiały muszą być adekwatne do ich rozwoju. Uczeń wykonuje zadania wskazane przez nauczyciela w określonym przez niego czasie.

 10. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w formie kształcenia na odległość.

 11. Prace ucznia podlegają ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

 12. Uczeń dokumentuje pracę samodzielną w: zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, kartach pracy lub w inny sposób uzgodniony z nauczycielem (nauczyciel uwzględnia czy uczeń ma możliwości techniczne).

 13. Zadaniem rodzica jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do samodzielnej nauki w domu oraz wspieranie i zachęcanie ucznia do formy kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość pomocy ze strony rodziców w przypadku odsyłania drogą elektroniczną prac wykonanych przez dziecko.

 14. Wychowawcy klas zobowiązani są do stałego kontaktu z nauczycielami, rodzicami i z uczniami w celu systematycznego monitorowania zdalnego nauczania.

 15. Zasady oceniania zachowania uczniów klas VI-VIII w okresie prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID: Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia:

- w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół oraz po nim, a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość oraz jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.

 1. Kryteria przy wystawianiu oceny rocznej z zachowania:

ocena śródroczna;

postawa ucznia w nauczaniu zdalnym:

- terminowość oddawania prac, (nauczyciel uwzględnia problemy ucznia z internetem i sprzętem komputerowym),

- systematyczność;

- zaangażowanie w proces edukacji i samokształcenia;

- bezpieczne korzystanie z narzędzi internetowych;

- pamięć o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami,

- udział w konkursach.

 1. Ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli oraz samooceny ucznia.

 2. Każdy nauczyciel przedmiotu wystawia ocenę proponowaną z zachowania, biorąc pod uwagę powyższe kryteria.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci, zgodnie z zaleceniami RODO, nauczyciele zobowiązani są do wykorzystywania podanych przez rodziców i uczniów adresów e-mailowych i numerów telefonu wyłącznie do kontaktów związanych ze zdalną pracą.

Procedury sanitarne dotyczące COVID19 obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.

 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń, zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który  w razie potrzeby dokonuje pomiaru temperatury dziecka.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 • Personel nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.III. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

 • Każdy nauczyciel pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia.

 • Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny, w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

 • Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły .

 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało

 3. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości, zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

 4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 6. Rodzic/opiekun prawny młodszych dzieci oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu  pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

 7. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i natychmiastowego odbierania ich od pracownika szkoły.

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły to 7.00 – 15:30.

 2. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia.

 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i wynik pomiaru temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu dopuszczone do zajęć w szkole.

 4. Na podwórku szkolnym wydzielone zostają strefy zabaw dla każdej klasy.

 5. Drzwi szkoły zamknięte zostają po pierwszej przerwie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek oraz numer telefonu, z którego może skorzystać osoba, chcąca skontaktować się z sekretariatem, dyrektorem lub nauczycielem.

 6. Klasa I posiada osobne wejście i wyjście do szkoły.

VI. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW PODCZAS COVID-19

 1. W zajęciach uczestniczą zdrowi uczniowie.

 2. Przed wejściem do szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk.

 3. Podczas zajęć uczniowie wykonują polecenia nauczyciela.

 4. Korzystanie z przerw odbywać się będzie według ustalonego przez nauczycieli harmonogramu, który wywieszony zostanie na korytarzu szkoły. Długie przerwy w miarę możliwości pogodowych wszyscy spędzać będą na dworze zachowując dystans i korzystając z przydzielonych stref.

 5. Uczniowie nie korzystają z szatni ani szafek szatniowych do końca września.

 6. Nie obowiązuje zmienne obuwie -do końca września.

 7. Na zajęcia z wychowania fizycznego po uczniów do klasy przychodzi nauczyciel w-f. Uczniowie wchodząc na korytarz sportowy zachowują odległości oraz stosują się do harmonogramu kolejności wejścia do szatni (w celu przebrania się do lekcji) ustalonego przez nauczyciel wychowania fizycznego.

 8. Uczeń musi posiadać stój i obuwie sportowe zapakowane w specjalnie do tego przeznaczonym worku.

 9. W bibliotece obowiązują procedury ustalone przez nauczycieli- bibliotekarzy.

 10. W jadalni podczas obiadów uczniowie siadają w odległości od siebie oraz stosują się do poleceń woźnej.

 11. Uczniowie dojeżdżający w oczekiwaniu na transport korzystają ze świetlicy szkolnej.

 12. Uczniowie nie wnoszą do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów, a podczas zajęć korzystają tylko z własnych książek i przyborów.

VII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki zostaje odizolowane do gabinetu pielęgniarki.

 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.

 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę o zaistniałej sytuacji.

 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka.

 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.

 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 • Dyrektor wyznacza zastępstwo za nauczyciela.Procedury sanitarne stworzone zostały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ, ŚWIADECTWA SZKOLNEGO ORAZ KARTY ROWEROWEJ I POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI W PUBLICZNEJ  SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU


Podstawa prawna:

       1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późn. zm. )

       2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)


I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł. 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. 
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


III. Zasady wydawania duplikatu karty rowerowej

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej(poniżej).
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię)
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty 
 4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.


IV. Powyższe opłaty należy wnosić .

 1. W kasie UGiM Ozimek lub 
 2. Na konto UGiM w BS Leśnica o/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.


Wprowadzono zarządzeniem dyrektora 7/2010 z dnia 09.10.2010 r.
 

Plakat A3 ogólne informacje o NSP 2021 kolory RGB-1
Plakat A3 ogólne informacje o NSP 2021 kolory RGB-1
baner_dzwoni rachmistrz-dwa-numery
baner_dzwoni rachmistrz-dwa-numery
 • artykuł

  załączył: pspgrodziec , Administrator dnia 2021-05-24 14:09

 do góry